Voorzitter Siemon Niehof schreef onderstaande brief ter ondersteuning van de instandhouding van onze school.

(Volg de activiteiten van de Steungroep De Getijden op hun faceboekpagina!)

 

“Pieterburen, een klein dorp met grootse dingen”

De basisschool in Pieterburen is uniek. De school vervult een regionale functie in het kader van passend onderwijs. De kwaliteit van de school wordt aangetoond door inspectiebeoordelingen, bestuursrapporten en een tevredenheidonderzoek.

Omdat de school als enige buiten de stad Groningen Montessori onderwijs aanbiedt hoort zij een plaats te behouden in het onderwijsaanbod binnen het bestuur van L&E en zelfs binnen het provinciaal beleid. Sommige basisschool leerlingen gedijen niet goed in het reguliere onderwijs, zij hebben een specifieke aanpak nodig. (Besturen van) Basisscholen dienen in het kader van passend onderwijs vanaf augustus een plaats te bieden aan alle kinderen. De Montessori basisschool ‘De Getijden’ heeft, omdat zij de enige school buiten de stad Groningen is met deze onderwijsvisie, een regionale functie. Zij kan kinderen opvangen die in een ‘gewone’ school niet tot hun recht komen. Omdat de school nog maar kort geleden is gecertificeerd als Montessori basisschool is zij nog druk doende om zich naamsbekendheid en daarmee een steviger positie te verwerven in de regio. Het zou doodzonde zijn als de school deze kans niet gegeven wordt. Er zou sprake zijn van minachting van inzet van onderwijzend personeel dat zich heeft ingezet om met een bijzondere kwaliteit te kunnen bijdragen aan het onderwijsaanbod binnen het gebied. Als de school gesloten wordt zijn de investeringen die gedaan zijn om deze kwaliteit te verwerven in één keer waardeloos geworden.

Naast de regionale functie die de school ambieert en nastreeft en reeds vervult, heeft obs ‘De Getijden’ al meer dan honderd jaar een dorpsfunctie. Het karakter van de school is zodanig dat een ieder die basisonderwijs zoekt voor zijn of haar kind, welkom is op de school. Reeds in 1990 was de basisschool zo vooruitstrevend om kinderen met het Down-syndroom te begeleiden. De school is niet alleen een plaats waar onderwijs wordt gegeven, maar ook een sociale ontmoetingsplek. De sociale functie zal versterkt worden wanneer het voorgenomen nationale beleid om zorgtaken die nu door de landelijke overheid worden uitgevoerd, af te stoten naar gemeenten. De school kan en wil hier een coördinerende taak in vervullen.

Kortom kan er gesteld worden dat de overheid wil dat er passend onderwijs wordt gegeven en dat veel zorgtaken door burgers moeten worden uitgevoerd. Het kan dan toch niet zo zijn dat diezelfde overheid de burgers tegelijkertijd de mogelijkheid dit goed uit te voeren ontneemt, door instanties die een centrale rol (kunnen) spelen te sluiten, of op een zo grote afstand te zetten dat iedere sociale binding verloren gaat.

Als voorzitter van dorpsbelangen Pieterburen wil ik u van harte uitnodigen om u in te spannen om het Montessori onderwijs zoals dat nu wordt gegeven in Pieterburen de kans te geven de rol te vervullen die zij aan kan. U ondersteunt daarmee uw eigen beleid en u geeft een signaal af dat de overheid de sociale leefbaarheid wil waarborgen. Vanzelfsprekend zijn wij vanuit dorpsbelangen bereid om hierover met u een gesprek aan te gaan.

Hoogachtend

S. Niehof
Vz. Dorpsbelangen Pieterburen.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Array