Bijeenkomst over aardbevingen

De Vereniging Groninger Dorpen organiseert een aantal bijeenkomsten om met bewoners te spreken over de problematiek rond de aardbevingen. De bedoeling is om op kleine schaal met bewoners hierover in gesprek te gaan. Om die reden is het noodzakelijk om je van tevoren aan te melden!

De bijeenkomsten worden gehouden in onderstaande plaatsen:
Op 6 november in Zuidbroek,
op 18 november in Sauwerd,
op 25 november in Tjuchem en
op 27 november in Middelstum.

Maar informatie en een aanmeldingsformulier is te vinden op de website van de Vereniging Groninger Dorpen.

Kernafval plannen

De laatste weken komt Pieterburen af en toe weer bovendrijven als één van de mogelijke locaties om kernafval op te slaan. Dit is weliswaar voorlopig nog niet aan de orde, maar feit is wel dat de Europese lidstaten verplicht zijn om uiterlijk 23 augustus 2015 hun plannen voor beheer van radioactief afval in een Nationaal Programma uiteen te zetten. In het kader hiervan legt de minister van Economische Zaken eind 2014 het Rapport Verkenning Lange Termijn Beheersopties voor radioactief afval en verbruikte splijtstof aan de Tweede Kamer voor.
En zo komen onze zoutkoepels ook weer in beeld.
Op dit moment is het beleid om het afval eerst 100 jaar bovengronds op te slaan en om die tijd te gebruiken voor onderzoek naar een verantwoorde (?) eindberging. Maar dat neemt niet weg dat de berichtgeving een aantal leden van de actiegroep Pieterburen-Tegengas alweer heeft wakkergeschud. Zij houden de vinger aan de pols en nemen waar nodig contact op met lokale en provinciale bestuurders. Ook de federatie Natuur en Milieu heeft al uitgesproken dat ondergrondse berging in Noord Nederland niet acceptabel is.

Hopelijk komt men op tijd tot het besef dat de opslag van kernafval in zoutkoepels in een gebied met aardbevingsdreiging ondenkbaar is!

Opening dorpshuis

Het isdorpshuis-1 zover! Na een grondige verbouwing opent het dorpshuis zijn deuren. De officiële opening door wethouder Herwil van Gelder vindt plaats op vrijdag 3 oktober, maar daaraan voorafgaand is er op zaterdag 27 september al een lunch voor alle inwoners. Tijdens de lunch kan de jeugd onder leiding van Sytske Feitsma werken aan een tegenmozaïek, dat t.z.t. een permanente plek zal krijgen in het dorpshuis.

Kijk voor meer details in de agenda op deze site en op de website van het dorpshuis, waar ook een uitgebreide fotoreportage te vinden is van de verbouwing.

Ouders voeren actie voor behoud De Getijden

Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft dit besluit op 14 mei meegedeeld aan de ouders van de leerlingen. Het wil het Montessori-onderwijs onderbrengen bij De Octopus in Eenrum. De inspanningen van de ouders om de school te behouden, daarin onder meer gesteund door Dorpsbelangen, hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Lees hier en hier de berichtgeving op RTV-Noord. Vanavond (15 mei) om 18.00 uur besteedt RTV-Noord aandacht aan de reacties van ouders op het besluit van Lauwers en Eems.

De ouders, die zich enige tijd geleden verenigd hebben in de Steungroep De Getijden, laten het er niet bij zitten. Via Facebook verspreidden ze het onderstaande bericht:

Officiële mededeling van Steungroep De Getijden:

“Gisteravond heeft directeur-bestuurder van schoolbestuur Lauwers en Eems, Marianne Volp, aangekondigd per 1 augustus 2015 geen onderwijs meer te willen aanbieden op de huidige locatie van Montessori-basisschool De Getijden in Pieterburen. De bestuurders willen het onderwijs vanaf die datum aanbieden bij http://www.octopuseenrum.nl/ in Eenrum.

Helaas heeft het schoolbestuur Lauwers en Eems (LeE) tot op de dag van vandaag niet gereageerd op het gedegen, financieel goed onderbouwde, rapport (en oplossing) van de Steungroep Ouders De Getijden. Dit tot grote teleurstelling van alle ouders. Het schoolbestuur argumenteert slechts met algemene terminologie als ‘in het kader van kwaliteit, duurzaamheid en werkgeverschap zien wij geen toekomst voor De Getijden’.

De ouders hebben geen enkel steekhoudend argument ontvangen. Bovendien is de ruimte van obs De Octupus Eenrum erg krap voor de plaatsing van een extra onderwijssysteem. LeE wil dat het Montessori-systeem in zijn geheel wordt verhuisd naar Eenrum, waarvoor minstens vier klaslokalen nodig zijn, terwijl daar slechts twee klaslokalen beschikbaar zijn. Ook is er weinig speelruimte buiten de school die nu wel beschikbaar is in Pieterburen. Op onze vraag of het schoolbestuur daar al aan heeft gedacht, wordt geantwoord dat daar nog niet is over nagedacht.

Kortom, we kunnen als ouders van De Getijden geen genoegen nemen met dit besluit van het schoolbestuur. Vooral omdat het bestuur geen onderbouwd plan heeft voor ‘sluiting’.

De Steungroep bestudeert op dit moment mogelijkheden om de bestuurlijke rol van Lauwers en Eems over te nemen middels een partnerschap met óf de gemeente De Marne (naar het voorbeeld van scholen in Vlagtwedde) óf via de dorpsgemeenschap in Pieterburen en Westernieland. Gelukkig onderzoekt staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs nu of ouders de mogelijkheid kunnen krijgen de laatste school in een dorp over te nemen. Dekker is hiermee ingegaan op een verzoek van Jan Schuurman Hess uit het Zeeuwse dorpje Kats en een motie van Tweede Kamerlid Loes Ypma. De gedachte hierachter is dat de lokale dorpsgemeenschap het bestuur van een met sluiting bedreigde dorpsschool kan overnemen.

Reacties van ouders op de mededeling van LeE zijn vanavond vanaf 18 uur te zien op RTV Noord.
www.rtvnoord.nl

Wordt Vervolgd.

PS. Media kunnen via het volgende telefoonnummer contact opnemen met Steungroep De Getijden: 06-33774430″

Dorpsbelangen Pieterburen steunt ouders bij actie voor behoud basisschool

Voorzitter Siemon Niehof schreef onderstaande brief ter ondersteuning van de instandhouding van onze school.

(Volg de activiteiten van de Steungroep De Getijden op hun faceboekpagina!)

 

“Pieterburen, een klein dorp met grootse dingen”

De basisschool in Pieterburen is uniek. De school vervult een regionale functie in het kader van passend onderwijs. De kwaliteit van de school wordt aangetoond door inspectiebeoordelingen, bestuursrapporten en een tevredenheidonderzoek.

Omdat de school als enige buiten de stad Groningen Montessori onderwijs aanbiedt hoort zij een plaats te behouden in het onderwijsaanbod binnen het bestuur van L&E en zelfs binnen het provinciaal beleid. Sommige basisschool leerlingen gedijen niet goed in het reguliere onderwijs, zij hebben een specifieke aanpak nodig. (Besturen van) Basisscholen dienen in het kader van passend onderwijs vanaf augustus een plaats te bieden aan alle kinderen. De Montessori basisschool ‘De Getijden’ heeft, omdat zij de enige school buiten de stad Groningen is met deze onderwijsvisie, een regionale functie. Zij kan kinderen opvangen die in een ‘gewone’ school niet tot hun recht komen. Omdat de school nog maar kort geleden is gecertificeerd als Montessori basisschool is zij nog druk doende om zich naamsbekendheid en daarmee een steviger positie te verwerven in de regio. Het zou doodzonde zijn als de school deze kans niet gegeven wordt. Er zou sprake zijn van minachting van inzet van onderwijzend personeel dat zich heeft ingezet om met een bijzondere kwaliteit te kunnen bijdragen aan het onderwijsaanbod binnen het gebied. Als de school gesloten wordt zijn de investeringen die gedaan zijn om deze kwaliteit te verwerven in één keer waardeloos geworden.

Naast de regionale functie die de school ambieert en nastreeft en reeds vervult, heeft obs ‘De Getijden’ al meer dan honderd jaar een dorpsfunctie. Het karakter van de school is zodanig dat een ieder die basisonderwijs zoekt voor zijn of haar kind, welkom is op de school. Reeds in 1990 was de basisschool zo vooruitstrevend om kinderen met het Down-syndroom te begeleiden. De school is niet alleen een plaats waar onderwijs wordt gegeven, maar ook een sociale ontmoetingsplek. De sociale functie zal versterkt worden wanneer het voorgenomen nationale beleid om zorgtaken die nu door de landelijke overheid worden uitgevoerd, af te stoten naar gemeenten. De school kan en wil hier een coördinerende taak in vervullen.

Kortom kan er gesteld worden dat de overheid wil dat er passend onderwijs wordt gegeven en dat veel zorgtaken door burgers moeten worden uitgevoerd. Het kan dan toch niet zo zijn dat diezelfde overheid de burgers tegelijkertijd de mogelijkheid dit goed uit te voeren ontneemt, door instanties die een centrale rol (kunnen) spelen te sluiten, of op een zo grote afstand te zetten dat iedere sociale binding verloren gaat.

Als voorzitter van dorpsbelangen Pieterburen wil ik u van harte uitnodigen om u in te spannen om het Montessori onderwijs zoals dat nu wordt gegeven in Pieterburen de kans te geven de rol te vervullen die zij aan kan. U ondersteunt daarmee uw eigen beleid en u geeft een signaal af dat de overheid de sociale leefbaarheid wil waarborgen. Vanzelfsprekend zijn wij vanuit dorpsbelangen bereid om hierover met u een gesprek aan te gaan.

Hoogachtend

S. Niehof
Vz. Dorpsbelangen Pieterburen.

De Zeehondencrèche

De afgelopen weken zijn er bestuursperikelen bij de crèche, die veel aandacht krijgen in de landelijke pers. Dat is jammer.
Dit komt niemand ten goede; de zeehonden niet, de medewerkers niet en het dorp niet. Het is te hopen dat de nieuwe leiding snel tot heldere afspraken kan komen over het te voeren beleid, zodat aan deze nare situatie een einde komt en iedereen weer trots kan zijn op de zeehondencrèche in Pieterburen.

Niet iedereen blij met zendmast

De komst van een UMTS-zendmast aan de Hoofdstraat in Pieterburen heeft geleid tot protesten van diverse omwonenden. Die vrezen schadelijke invloeden van de electromagnetische straling. Die protesten hebben niet geholpen: de zendmast is er toch gekomen.

Array